[1]
บุญรักษา ธ. และ วอกลาง น. 2016. แนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรม. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 11, Special (มิ.ย. 2016), 4–20.