[1]
อินทสิงห์ ไ. 2016. โฆษกกระทรวง : พลังข่าวสารพีอาร์อีกมิติ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 11, Special (มิ.ย. 2016), 1–3.