[1]
ประสมทอง น., พูลเจริญ ณ., วงศ์สารศรี พ. และ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ก. 2014. โมเดลสมการโครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 9, 1 (มี.ค. 2014), 113–126.