[1]
เสน่ห์ นมะหุต ก. 2013. การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 8, 1 (มี.ค. 2013), 74–84.