[1]
ดาราวงษ์ ช. 2013. ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับ AEC. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 8, 1 (มี.ค. 2013), 39–50.