[1]
ดาราวงษ์ ช. 2016. การเพิ่มสมรรถนะการดูดซึมความรู้ให้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ SMEs ไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 10, 1 (เม.ย. 2016), 4–14.