[1]
พูลเจริญ ณ. 2007. หลักพื้นฐานของการจัดการความรู้ : การประสานแนวคิดแบบพุทธกับแนวคิดการจัดการความรู้. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 2, 1 (พ.ค. 2007), 45–70.