[1]
จาติกวณิช ก. 2021. ชีวิตวิถีใหม่ กับภูมิภาคไทยหลังโควิด ร่วง รอด รุ่ง?. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 16, 1 (เม.ย. 2021), 1–8.