[1]
พิบูลภานุวัธน์ ส., ดวงภุมเมศ น. และ ศศิวงศาโรจน์ ข. 2020. สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: การสร้างนักสื่อสารสุขภาวะสูงอายุที่รู้เท่าทันสื่อ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 15, 3 (ธ.ค. 2020), 174–191.