[1]
ยาระณะ ช. , พงศาปรมัตถ์ ภ., ตั้งศรีวงศ์ ส. และ สนชัย ศ. 2020. ระบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก: การวิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม . วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 15, 3 (ธ.ค. 2020), 154–173.