[1]
ศรีอาจ บ. , ศรีทอง ช. , ศิริโวหาร ธ. และ คลังพหล ก. 2021. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการผลิตในโรงงานพลาสติกประเภทขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก ชนิดเทอร์มอพลาสติก. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 16, 1 (เม.ย. 2021), 103–113.