[1]
บุญรักษา ธ., ดวงภุมเมศ น. และ เตชะวงค์เสถียร ก. 2021. สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 16, 1 (เม.ย. 2021), 143–162.