[1]
บุญปู่ อ. และ เนตยานันท์ ส. 2020. การลงทุนแบบเน้นคุณค่า : ขอบเขตความรู้การลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมบริการของไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 15, 2 (ส.ค. 2020), 1–14.