กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพงานสอบบัญชี ความพึงพอใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และความจงรักภักดีของลูกค้าในกลุ่มกิจการนอกตลาดทุน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล