กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 Download Download PDF