ภัทรมูล น., และ นาคสุข ย. “จารึกของอาณาจักรพุกาม”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 139-57, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/262154.