ศรีฟอง ข., นาคพรม ณ., พาชื่นใจ ส., รอดยิ้ม ภ., และ แสงเงิน ภ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เอกสารต้นฉบับตำรายาแพทย์แผนไทย วัดกรับพวงเหนือ จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 37-62, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/259398.