แสงสังข์ อ., และ เส็งชื่น ณ. “รูปแบบการเขียนข่าวนำแบบสรุปความภาษาอังกฤษจากข่าวสถานการณ์โควิด 19 ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่นออนไลน์”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 117-32, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/258234.