ขำศรี ธ., และ ไชยมงคล ท. “การศึกษาคำปรากฏร่วม (Collocation) Have Get Take และ Give ที่ปรากฏในข่าวโควิด 19 ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้คลังข้อมูล”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 15-32, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255535.