พรมรอด ณ. ., ทองย้อย น. ., อ่วมอิ่มพืช ภ. ., จันทร์สดใส ธ. ., และ แสงเงิน ภ. . . “รูปแบบการเขียนชื่อพืชวัตถุในตำรายา วัดไพรสุวรรณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เอกสารจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ พส.ข.0264”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 2, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255441.