นัยจรัญ ข. . “มอง ‘หุบผาราชินี’ ผ่านมุมมองสตรีนิยม”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 2, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255358.