จันทะวงษ์ศรี ว., ปานบรรจง น. ., แจ่มจันทร์ ส., และ ทับทิม ณ. “การศึกษากลวิธีการแปลชื่อเรื่องอานิเมะจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 33-46, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255351.