มาเขียว น. “การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 73-88, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249168.