เพ็ชรดี ว., และ หมั่นยิ่ง ว. “การศึกษาความเชื่อเรื่องการถือกำเนิดของมนุษย์ที่ปรากฏในวรรณกรรม ประกอบพิธีการทำขวัญนาค : บทปฏิสนธิ”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 27-37, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249165.