ดีที่สุด อ. “‘แม่’ กับธรรมชาติในวรรณกรรมยุคโลกาภิวัตน์ : มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 8-26, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249164.