ปานทอง ส. “บทบรรณาธิการ”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249162.