นัยจรัญ ข. “บทความแนะนำหน้งสือ: Colorful”. วารสารอักษราพิบูล, ปี 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, น. 90-94, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249161.