[1]
ภัทรมูล น. และ นาคสุข ย., “จารึกของอาณาจักรพุกาม”, Aksara Pibul J, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 139–157, มิ.ย. 2023.