[1]
ศรีฟอง ข., นาคพรม ณ., พาชื่นใจ ส., รอดยิ้ม ภ., และ แสงเงิน ภ., “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เอกสารต้นฉบับตำรายาแพทย์แผนไทย วัดกรับพวงเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ”, Aksara Pibul J, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 37–62, มิ.ย. 2023.