[1]
พรมรอด ณ. ., ทองย้อย น. ., อ่วมอิ่มพืช ภ. ., จันทร์สดใส ธ. ., และ แสงเงิน ภ. . ., “รูปแบบการเขียนชื่อพืชวัตถุในตำรายา วัดไพรสุวรรณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เอกสารจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ พส.ข.0264”, Aksara Pibul J, ปี 2, ฉบับที่ 2, มี.ค. 2022.