[1]
จันทะวงษ์ศรี ว., ปานบรรจง น. ., แจ่มจันทร์ ส., และ ทับทิม ณ., “การศึกษากลวิธีการแปลชื่อเรื่องอานิเมะจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย”, Aksara Pibul J, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 33–46, มิ.ย. 2022.