[1]
มาเขียว น., “การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”, Aksara Pibul J, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 73–88, ธ.ค. 2020.