[1]
เพ็ชรดีว. และ หมั่นยิ่งว., “การศึกษาความเชื่อเรื่องการถือกำเนิดของมนุษย์ที่ปรากฏในวรรณกรรม ประกอบพิธีการทำขวัญนาค : บทปฏิสนธิ”, Aksara Pibul J, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 27-37, ธ.ค. 2020.