[1]
ดีที่สุด อ., “‘แม่’ กับธรรมชาติในวรรณกรรมยุคโลกาภิวัตน์ : มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ”, Aksara Pibul J, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 8–26, ธ.ค. 2020.