[1]
ปานทอง ส., “บทบรรณาธิการ”, Aksara Pibul J, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.