[1]
นัยจรัญ ข., “บทความแนะนำหน้งสือ: Colorful”, Aksara Pibul J, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 90–94, พ.ค. 2021.