ภัทรมูล นวพรรณ, และ นาคสุข ยุทธพร. 2023. “จารึกของอาณาจักรพุกาม”. วารสารอักษราพิบูล 4 (1). Phitsanulok, Thailand:139-57. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/262154.