ศรีฟอง ขจีพรรณ, นาคพรม ณัฐกานต์, พาชื่นใจ สุกัญญา, รอดยิ้ม ภีมพศ, และ แสงเงิน ภัครพล. 2023. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เอกสารต้นฉบับตำรายาแพทย์แผนไทย วัดกรับพวงเหนือ จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารอักษราพิบูล 4 (1). Phitsanulok, Thailand:37-62. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/259398.