แสงสังข์ อาภรณ์ชนิศ, และ เส็งชื่น ณัฐกานต์. 2022. “รูปแบบการเขียนข่าวนำแบบสรุปความภาษาอังกฤษจากข่าวสถานการณ์โควิด 19 ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่นออนไลน์”. วารสารอักษราพิบูล 3 (2). Phitsanulok, Thailand:117-32. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/258234.