ขำศรี ธนางกูร, และ ไชยมงคล ทิศากร. 2022. “การศึกษาคำปรากฏร่วม (Collocation) Have Get Take และ Give ที่ปรากฏในข่าวโควิด 19 ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้คลังข้อมูล”. วารสารอักษราพิบูล 3 (1). Phitsanulok, Thailand:15-32. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255535.