พรมรอด ณัฐมล, ทองย้อย นิตยา, อ่วมอิ่มพืช ภัชรีย์ญา, จันทร์สดใส ธนศักดิ์, และ แสงเงิน ภัครพล. 2022. “รูปแบบการเขียนชื่อพืชวัตถุในตำรายา วัดไพรสุวรรณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เอกสารจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ พส.ข.0264”. วารสารอักษราพิบูล 2 (2). Phitsanulok, Thailand. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255441.