นัยจรัญ ขวัญชนก. 2022. “มอง ‘หุบผาราชินี’ ผ่านมุมมองสตรีนิยม”. วารสารอักษราพิบูล 2 (1). Phitsanulok, Thailand. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255358.