จันทะวงษ์ศรี วิเนศ, ปานบรรจง นรวัฒน์, แจ่มจันทร์ สุพัฒน์, และ ทับทิม ณัฏฐิรา. 2022. “การศึกษากลวิธีการแปลชื่อเรื่องอานิเมะจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย”. วารสารอักษราพิบูล 3 (1). Phitsanulok, Thailand:33-46. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255351.