มาเขียว นพรัตน์. 2020. “การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”. วารสารอักษราพิบูล 1 (2). Phitsanulok, Thailand:73-88. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249168.