เพ็ชรดีวรารก์, และ หมั่นยิ่งวัฒนชัย. 2020. “การศึกษาความเชื่อเรื่องการถือกำเนิดของมนุษย์ที่ปรากฏในวรรณกรรม ประกอบพิธีการทำขวัญนาค : บทปฏิสนธิ”. วารสารอักษราพิบูล 1 (2). Phitsanulok, Thailand, 27-37. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249165.