ดีที่สุด อรรถ. 2020. “‘แม่’ กับธรรมชาติในวรรณกรรมยุคโลกาภิวัตน์ : มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ”. วารสารอักษราพิบูล 1 (2). Phitsanulok, Thailand:8-26. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249164.