ปานทอง สุธัญญา. 2020. “บทบรรณาธิการ”. วารสารอักษราพิบูล 1 (2). Phitsanulok, Thailand. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249162.