นัยจรัญ ขวัญชนก. 2021. “บทความแนะนำหน้งสือ: Colorful”. วารสารอักษราพิบูล 1 (1). Phitsanulok, Thailand:90-94. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249161.