ภัทรมูล น.; นาคสุข ย. จารึกของอาณาจักรพุกาม. วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 4, n. 1, p. 139–157, 2023. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/262154. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.