ศรีฟอง ข.; นาคพรม ณ.; พาชื่นใจ ส.; รอดยิ้ม ภ.; แสงเงิน ภ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เอกสารต้นฉบับตำรายาแพทย์แผนไทย วัดกรับพวงเหนือ จังหวัดพิษณุโลก . วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 4, n. 1, p. 37–62, 2023. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/259398. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.